ما به انواع املاک تجاری و صنعتی از قبیل زمین برای احداث و مرکز خرید و یا دفتر برای سرمایه گذاری های آینده شما دسترسی داریم.

نه تنها برای خرید زمین یا املاک تجاری یا صنعتی به شما خدمت میدهیم،مشاورین ما خدماتی دیگر از جمله ثبت شرکت را نیز تامین میکند.

با اینکه استانبول به عنوان کاندیدای شهرمالی اروپا و منطقه است ،تصمیم شما برای سرمایه گذاری در دیگر مناطق ترکیه نیز قابل تامل است.